Соларити извършва проектиране, доставка и изграждане на ФЕЦ за собствени нужди с локално съхранение на произведената енергия. Имаме опит, знания и възможност да ви консултираме и заедно да подберем най-правилното техническо решение за бизнеса ви. Оборудването, което влагаме покрива всички зиисквания по програмата, а фирмата ни също така, е вписана в регистъра на допустимите изпълнители.

Предназначението на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екологично съобразена дейност.

Допустимите кандидати са микро, малки, средни предприятия, допустими са и предприятияосъществяващи дейности в областта на индустрията и услугите, като тези предприятия трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. . Като отговарящи на изискването биха се приели и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продьлжителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на сьхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.

Предвидено е изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Максималният процент на отпуснатата помощ е от 35% до 50% в зависимост от категорията предприятие и мястото на изпълнение на инвестицията, бюджета по процедурата е 200 000 000 лв. Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 75 000 лв., а максималният e 1 000 000 лв.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg

За нас ще бъде удоволствие да отговорим на Вашите въпроси.